Skip to main content

Maak kans op een gevulde Sultana rugzak bij Jan Linders

Profiteer van 21 september t/m 27 september a.s. van de Sultana aanbieding en maak kans op een gevulde Sultana rugzak bij aankoop van 3 Sultana verpakkingen.

Zo maakt u kans:

 • Koop minimaal 3 Sultana verpakkingen bij uw Jan linders supermarkt.
 • Schrijf uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op de kassabon van aankoop.
 • Doe de kassabon met uw gegevens, uiterlijk zondag 27 september a.s. in de inleverbox bij uw Jan Linders supermarkt.

 

Deze actie is exclusief bij Jan Linders. De actie loopt tot en met 27 september. Ga dus snel naar de winkel om uw kassabon in te leveren! Neem gerust contact met ons op bij eventuele vragen over deze actie (info@sultana.nl).

 

Algemene actievoorwaarden
 • Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de winactie: Maak kans op een gevulde Sultana rugzak (hierna: de “Actie”) die Sultana (hierna te noemen: ‘de organisator’), gevestigd en kantoorhoudende te Westzijde 103, 1506 GA Zaandam organiseert.
 • De looptijd van deze winactie is 21 september tot en met 27 september 2020 (hierna: de “Actieperiode”).
 • Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 • De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, dienen te worden verstuurd aan info@sultana.nl.

 

Prijzen
 • In totaal zijn er tien (10) prijzen te winnen, namelijk tien (10) keer een blauwe Sultana rugzak met de volgende inhoud: Sultana Fruitbiscuit naturel, Sultana Fruitbiscuit Bosvruchten, Sultana Fruitbiscuit Appel, Sultana Knappers Kaneel, Sultana Crunchers kaas & tomaat, Sultana Good Morning Pinda Banaan. De prijs kan niet worden omgewisseld in geld.

 

Prijswinnaars
 • Prijswinnaars worden aangewezen op basis van loting achteraf of op basis van jurering, afhankelijk van de genoemde speelwijze in de Actie.
 • Prijswinnaars worden persoonlijk geïnformeerd.
 • Als de winnaar niet binnen een week op het bericht heeft gereageerd om zijn/haar prijs in ontvangst te nemen, vervalt het recht op de prijs en zal een nieuwe winnaar worden geselecteerd.
 • Alle prijzen zijn persoonsgebonden. De organisator zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde, behoudens situaties waarbij deze mogelijkheid specifiek in de Actie is opgenomen.
 • Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar zal er een nieuwe prijswinnaar worden getrokken. Bij vermoeden van fraude of wederverkoop behoudt Jan Linders zich het recht om de prijs niet uit te reiken.
 • Het resterende prijsbedrag valt niet om te wisselen in geld of over te dragen aan derden.

 

Deelname
 • Deelname aan de Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont.
 • Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) of wettelijke verzorger(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van de organisator schriftelijk tonen.
 • Deelname aan de actie is uitgesloten voor: alle medewerkers van Jan Linders; iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie; o medewerkers van het reclamebureau.
 • De organisator mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij de organisator het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.

 

Gebruik gegevens
 • Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW-gegevens en/of andere gegevens, zoals aangegeven bij de actie, te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 • De organisator zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen en niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.
 • Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer de organisator toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie.

 

Aansprakelijkheid
 • De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door de organisator ter beschikking gestelde actieproducten en/of prijzen.
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die de organisator aan het beheer van haar website en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door de organisator openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de organisator in het leven roepen.
 • De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken in de leveringen of diensten in verband met de prijzen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met deze actie, behoudens die aansprakelijkheid die de organisator op basis van het toepasselijke recht niet rechtsgeldig kan uitsluiten.